วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ราชวงศ์จักรี

ในราชวงศ์จักรี มีรัชกาลที่1-รัชกาลปัจจุบัน บล็อกนี้จะแบ่งบันความรู้เรื่องผลงานของรัชกาลที่1ก่อน
ผลงานคือ
  • สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี
  • สร้างพระราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งเลียนแบบมาจาก วัดศรีสรรญ์เพช็ร โดยพระบรมไตรโลกนาถเป็นผู้สร้างในสมัยอยุธยา
  • สังคายนาพระไตรปิฎก
  • ให้แต่งเรื่องรามเกียรติ์
  • ชำระกฎหมายตราสามดวง คือ ตราราชสีห์ ( สมุหนายก ) / ตราคชสีห์ ( สมุหพระกลาโหม ) / ตราบัวแก้ว ( สมุหเสนาบดีกรมพระคลัง )